Amanat Pandita Salakanagara

Hyan darma sukma dipraja saksena
Gramadapatuka dek kamulyan hirup kupraja saksena
Hyan dapati sukmana raja saksena deuk samangke hirupna sunda
Tenggerna Sunda

Raja sunda kudu hyan dipati sukma raga
Jeung kudu rancage mulya ka kabuyutan kailasa
Caang ngaplak ayana dina pola jeung ragana raja sunda

Sanghyan devata rama sunda gapura sagara
Ayana kaler kulon kailasan
Kabuyutan sunda tenggerna batu caang langlayan
Tetengger hyan gramadapatuka
Graha arca ratu sunda rincik manik
Kamulyan raja-raja sunda
Sakumaha ayana gapura sagara

Darenge kupara wadya balad sunda
Hyan dapati sukma praja saksena
Sasakana sunda kudu puja hyan
Budak jangkung kudu ngitung
Budak angon kudu jadi raja
Gaganti jamangna sunda
Sakumaha jamangna salakanagara

Tenggerna raja sunda anyar
Hyan dapati sukma praja saksena
Rancage mulya jamangna sundayana
Nu ngeukeuhkeun polah jeung ragana sarua

You Might Also Like

0 Comments